koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

NYILATKOZAT

JAVASLAT

A gyermekek egészséges lelki fejlődésének védelmét szolgáló jelrendszer továbbfejlesztésének szükségességéről

Az elmúlt időszakban átfogó társadalmi vita indult a gyermekeket megcélzó szexuális érzékenyítéssel kapcsolatban. Mivel a téma gyermekeinket érinti, ezért indokolt a vita, ugyanakkor annak egyre erősebb indulati töltöttségét és a szülők jogos aggódását látva az aláíró szervezetek a döntéshozó állami szerveket kizárólag a gyermekek érdekét, és ezzel szoros összefüggésben a szülők jogait szem előtt tartó higgadt és megkerülhetetlenül szabályozó döntésre kéri.

A civil társadalom már sokszorosan bebizonyította, hogy képes hozzájárulni egy-egy probléma megoldásához, a különféle érdekek és igények között megtalálni a gyermekek, családok, családalapításra készülők számára legmegfelelőbb utat, utakat.

Álláspontunk senki ellen nem irányul, senkit nem minősít, és ezt előre bocsátva kijelentjük, hogy feltétel nélkül elismerjük minden társadalmi, etnikai, szociális vagy bármely más alapon összetartozó vagy szerveződő kisebbség azon elidegeníthetetlen jogát, hogy az általa megélt sajátos helyzetét alkotmányos keretek között a társadalom többségi tagjaival megismertesse /érzékenyítés/.

Ezúttal az alábbi közös javaslattal fordulunk a döntéselőkészítőkhöz és a döntéshozókhoz, annak érdekében, hogy hosszútávon működő, konszenzusos, normatív értékkel bíró olyan megoldás szülessen, amely megnyugtatóan és biztonságosan rendezi a helyzetet mind az aggódó szülők, mind pedig az érintett társadalmi csoportok szempontjából, így biztosítva, hogy sem a témához nem illő durva hangnemnek, sem pedig az azt méltatlanul kezelő magatartásnak ne legyen táptalaja.

Alulírott szervezetek az 1991. évi LXVI. törvénnyel a magyar jogrend részévé tett, A gyermekek jogairól szóló New Yorki Egyezménynek, valamint az Alaptörvénynek az alábbiakban felsorolt pontjaira tekintettel a gyermekek nevelésével kapcsolatos jelzőrendszer továbbfejlesztésére teszünk javaslatot. Különösen fontosnak tartjuk hivatkozni a Gyermekjogi Egyezményt kihirdető 1991. évi LXIV. törvény 1. §-ában a Bevezetés 4., 5. és 9. fordulata, 3. cikkének 1., 2. és 3. pontja, 14. cikkének 1. és 2. pontja, 17. cikkének felvezető része és a) pontja, 18. cikkének 1. és 2. pontja, 41. cikke, továbbá az Alaptörvény L) cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint XVI cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezéseire.  

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy testi, szellemi és lelki fejlődéséhez a korának megfelelő nevelést kapjon, biztonságban élhessen. Álláspontunk szerint gyermekeink érdekeiről és védelméről kizárólag a gyermekek érdekét és ezzel szoros összefüggésben a gyermekük érdekeit a legelkötelezettebben képviselni képes szülők jogait is szem előtt tartva kell dönteni. A szülő pedig csak úgy élhet a gyermeke testi, lelki és szellemi jóllétéért elsődlegesen őt terhelő felelősségével, ha ő dönthet arról, hogy gyermeke milyen nevelésben milyen módon és milyen életkorban részesül. Javaslatunk ebben kívánja a szülőket segíteni.

Politikai hovatartozás nélkül hitet teszünk amellett, hogy minden gyermeknek joga van olyan nevelésben részesülni, amelynek segítségével, és amelynek keretében a biológiailag meghatározott férfi vagy női identitása kialakulhat és kiteljesedhet.

Álláspontunk szerint a tanítás folyamatában kizárólag a gyermek életkorának és az abból következő lelki, fizikai és szellemi szintnek megfelelő nevelésnek-oktatásnak van helye.

A JAVASOLT JELRENDSZER

A szexuális nevelésre alkalmas – különösen is a szexuális kisebbségekkel is foglalkozó - kiadványok, rádióműsorok, filmek, valamint az ilyen célú egyéb online tartalmak tekintetében javasoljuk, hogy azokat – mint a televízióban már régóta megszokott – kötelezően lássák el az alábbi tájékoztató szöveggel:

„szexuális érzékenyítést és nevelést célzó kiadvány/műsor/film/tartalom”

Papír alapú könyvek, kiadványok esetében javasoljuk, hogy készüljön egy ezt jelző embléma is, amely a fedőlapon jelenne meg, továbbá a címnegyedben tüntessék fel a javasolt fenti szöveget.

Emellett javasoljuk, hogy gyermekeknek szánt, minden papír alapú könyvön, kiadványon, egyéb információhordozón legyen feltüntetve, hogy a művet mely korosztálynak ajánlják.

Indokolt, hogy papír alapú könyvek, kiadványok esetében a kiadó, filmek, műsorok, online tartalmak tekintetében e tájékoztató jelzések megjelenítéséről a kiadó, ill. a tartalomszolgáltató legyen köteles gondoskodni.

Gyermekek bármiféle oktatásában, nevelésében olyan tartalmak alkalmazására, amelyeknek céljuk, hogy alkalmasak legyenek bármiféle érzékenyítésre, minden fenntartó esetében csak jogszabályban megjelölt, erre hivatott szervezetnek az adott korosztályra érvényes jóváhagyásával nyíljon lehetőség.

Hisszük, hogy e javaslatunk nem sérti egyetlen társadalmi csoportnak sem azon jogát, hogy nevelést, érzékenyítést megcélzó tartalmakat hozzon létre, ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy mindenki, aki megvásárolja, megnézi, fogyasztja, gyermekei nevelésében alkalmazza ezeket a tartalmakat, tudatosan dönthessen. Így érvényesülhetnek a gyermeki és szülői jogok, de mindenekelőtt a gyermekek érdekei.

Javasoljuk, hogy fenntartótól függetlenül a bölcsődék, alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények tegyék nyilvánossá a természetesen a szülői szervezet egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával kialakított nevelési-oktatási programjuk eltéréseinek részleteit a Nemzeti Alaptantervben, illetve az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakhoz képest, ezen belül azt is, hogy például folytatni kívánnak-e szexuális kisebbségek iránti érzékenyítést.

Javasoljuk, hogy a gyermek részvételéhez a szexuális tárgyú érzékenyítés során legyen szükség a szülők előzetes pontos tájékoztatása utáni írásbeli engedélyére, így biztosítható, hogy ilyen foglalkozáson csak azon gyermek vehessen részt, akinek a szülei ezt előzetesen írásban kifejezetten megengedték. Emellett kérjük, hogy vizsgálják meg a szexuális érzékenyítés alsó korhatára meghatározásának lehetőségét.

Javasoljuk, hogy az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények esetében szülessen szabályozás arról, hogy – bármilyen témájú – érzékenyítő programok az intézményeken belül milyen feltételek szerint valósulhatnak meg. Szükséges rögzíteni, hogy előfeltétel legyen a szülő/gondviselő megelőző komplex tájékoztatása és előzetes írásbeli hozzájárulása. A program során semmilyen szenzitív adat gyűjtése ne legyen engedélyezhető. Fogyatékosságügyi témában érzékenyítő foglalkozások kizárólag a “Semmit rólunk, nélkülünk!” elv alkalmazása alapján csak az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával legyenek ezentúl megvalósíthatók.

Javasoljuk továbbá, hogy induljon a legkisebb településeken is elérhető képzés, tanácsadó szolgáltatás a gyermeki fejlődés részleteiről, bővüljön a szülők konzultációs lehetősége a gyermekeiket érintő kérdésekről.

Összefoglalva: a fenti érveinkre és az idézett törvényhelyekre hivatkozással kérjük az illetékes állami szerveket, hogy a civil társadalom bevonásával elkészítendő szabályozással tegyék kötelezővé a gyermekek egészséges lelki fejlődésének védelmét szolgáló jelrendszer javasolt bővülését.

 Budapest, 2020. október 15.

Alulírottak:

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

Családképző Fórum Egyesület

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Férfiak Klubja

Fiatal Családosok Klubja

IKON – Fiatal Konzervatívok a Nemzetért

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Magyar Műhely Alapítvány

Magyar Női Unió Egyesület

Mindennapok Női Szemmel Egyesület

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)

Szívvel és lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete

KÖSZÖNET

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Szakértő Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2020. október 9-én lezárult a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete 2020. évi távoktatás tapasztalataival kapcsolatos felmérésének kitöltési határideje.

A kérdőívet kitöltés után a határidőig 461-en küldték vissza.

Ezúton is köszönjük mind a 461 résztvevő kollégánknak, hogy a kitöltéssel segítette a munkánkat!

A feldolgozás folyamatban van, az eredményről az egyesület honlapján tájékoztatni fogunk minden érdeklődőt.

Köszönettel:

Elnökség

KÖSZOE

Tájékoztató 2020. október

Az Oktatási Hivatallal való együttműködésünknek megfelelően tájékozódtunk a tanfelügyelet és minősítés időszerű helyzetéről. A Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete fontosnak tartja, hogy autentikus személyektől, hiteles információkkal lássuk el a szakértőket. Ez a tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

A 2020 szeptembere sem hozott könnyű tanévkezdést. Amit tavasszal már sejtettünk, bekövetkezett; újra itt a koronavírus, és ez megnehezíti a tanévkezdést.

Az iskolák újra instrukciókat kapnak az operatív törzs iránymutatása alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Minket elsősorban az érdekel, hogyan alakul a jövőben a tanfelügyelet és a minősítés, mi vár a szakértőkre a közeljövőben.

Kérdéseinkre a következő válaszokat kaptuk:

A szakértők közül sokan fordultak az egyesülethez, hogy 2020 szeptemberétől mi vár a szakértőkre, hogyan fogják végezni a tanfelügyeletet és a minősítést, tekintettel, a tavasszal tapasztaltakra?

Először kezdjük a tanfelügyelettel. Ebben az évben, minden tanfelügyelet törölve lett, tehát ilyen feladatot a szakértők nem fognak kapni. 2021 januárjától tervezzük a tanfelügyelet újra indítását, legalább is, a jelenlegi elképzelések szerint. Fontos ugyanis, hogy a vírushelyzet addigra úgy alakuljon, hogy a tanfelügyelet elkezdődhessen. Tehát, ez csak egy tervezet, a 2021-es tanfelügyeletről még nincs döntés, csak szándék.

Fontos azonban, hogy a 2020-ban törölt tanfelügyeleteket pótolni szeretnénk. Jelenleg még ez is csak szándék, a megvalósítása még tervezés alatt áll. Ami most biztos a tanfelügyelet terén, hogy a következő (2021) év beosztását november vége és december közepe között fogjuk közzétenni.

Mi a helyzet a minősítéssel?

A tavalyi tanév végén a járvány ellehetetlenítette a minősítések lefolytatását. Ugyanakkor voltak olyan tervezett minősítések, amelyek lefolytatása nem engedett halasztást, pl.: gyermeket váró kollégák, vagy azok, akiknek határozott idejű kinevezése volt, stb. Számukra speciális eljárást tartottunk. Az online lehetőséggel elég sokan éltek. Bár hiányolták a személyes megbeszélést, ugyanakkor fontosnak tartották, hogy az online módon lefolytatható minősítést megtartsák.

Hogyan vélekedtek a szakértők ezzel a minősítéssel kapcsolatban?

A szakértők véleménye szerint, az eljárás ugyan megterhelő volt számukra, de reálisnak tartották az eredményeket. Ugyanakkor, sokan kérték, hogy a szakmai beszélgetést le lehessen folytatni valamilyen online kommunikációs felületen, pl.: Skype-on.

Mi történt azokkal a minősítésekkel, amelyeket nem tudtak megtartani?

Azok a minősítések, amelyek félbe maradtak, törölve lettek. Csak az eddig elvégzett bírálat lett törölve, a portfólió megmaradt továbbra is a felületen. Ezekre, új szakértőkkel, új eljárás lesz kiírva, ezért újra kell majd bírálni.

Akkor az a szakértői munka, ami addig elkészült, elveszett?

Igen, sajnos törölnünk kellett ezeket az anyagokat. Nagyon sajnáljuk, de nem lehet újra ugyanazt a bizottságot megbízni a feladattal, ennek biztosítása gyakorlatilag lehetetlen. A tervezés folyamán az országos rendszerben, a bizottság összetételének megállapításához túl sok szempontot kell figyelembe venni, ezért, nem garantálható az, hogy ugyanahhoz a minősítéshez, ugyanaz a páros kerüljön.

Tehát, akkor ősztől folytatódnak a minősítések, és az elmaradt minősítéseket is pótolni fogják. Ugyanakkor már most is vannak iskolák, ahol érint egyes osztályokat a járvány. Milyen lehetőségeket látnak ebben a helyzetben?

Igen, folytatódnak a minősítések. Ahol lehet, lefolytatjuk az eljárást. Ha az intézmény digitális távoktatásra áll át, akkor is lehet minősítést lefolytatni. Ha az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendel el az iskolában, akkor – értelemszerűen – automatikusan törlődik az eljárás.

Ha az intézmény érintett, és az eljárásban módosítást kér, ha van protokollja a vírus esetére, akkor a kérelméhez csatolnia kell a protokollt is. A kérelem alapján fogunk dönteni az eljárás lefolytatásáról.

Sok olyan kérelem fut be a szakértők részéről, hogy a Covid19-re való tekintettel, álljunk át digitális minősítésre. Ha a szakértő veszélyben érzi magát, kérelemmel fordulhat a POK-hoz. A fő szabályok vannak érvényben. A szakértők tehát egyedi elbírálással kérhetik a minősítés elhagyását a Covid19-re való tekintettel, de csak indokolt esetben fogadjuk el a kérelmet. Ennek oka, hogy a minősítési eljárás elmaradása, vagy másik időpontra helyezése, nagyon rosszul érinti a pedagógust és az osztályközösséget. (Sajnos, van olyan pedagógus, akinek már a negyedik kijelölt minősítését mondja le valamelyik szakértő, ez a minősülő pedagógusnak nagyon rossz). Ezért mindig, egyedi elbírálással döntünk a szakértő kérelméről, de mindig elsődlegesen a pedagógusok egészségét szem előtt tartva.

Bella Tibor, Jurecz Emil

E-KÜLDÖTTGYŰLÉS, A BESZÁMOLÓK ELFOGADÁSA

Tisztelt Szakértő Kollégák!

Az elmúlt időszakban a világot a Covid-19 tartotta „lázban”. Ez mindannyiunk életében komoly életritmus és a mindennapi tevékenység nagyfokú átszervezését igényelte.

Az egyesület életében is bekövetkezett változásokat bizonyára Ti is érzékeltétek. Ilyen volt például, az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartása.

Ezúton tájékoztatunk mindenkit a 2020. évi e-küldöttgyűlés eredményéről.

Az éves küldöttgyűlés digitális formában történő megtartását, 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően szerveztünk meg.

Az elektronikus szavazást 2020. május 23-án 2400 órakor lezártuk. Az elektronikus szavazatokat az alapszabályunknak megfelelő szavazati joggal rendelkezők számára, 165 főnek küldtük el. Ebből 98 érvényes szavazat érkezett. Érvénytelen szavazat nem volt.

A beszámolókat az alábbi táblázatban összegzettek szerint fogadta el a szavazásra jogosult tagság:

Elfogad

Tartózkodik

Nem fogad el

Elnöki

98

0

0

Főtitkári

98

0

0

Felügyelő Bizottsági

98

0

0

Etikai Bizottsági

97

1

0

     

Szavazók száma:

98

Összes küldött:

165

Szavazási %

59,39%

Az Elnöki beszámolót a 2019. évi tevékenységről a küldöttek 98 igen szavazattal elfogadták.

A Főtitkári beszámolót a 2019. évi az egyesület operatív tevékenységről a küldöttek 98 igen szavazattal fogadták el.

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2019. évi egyesület gazdálkodásáról a küldöttek 98 igen szavazattal elfogadták.

Az Etikai Bizottság beszámolóját a 2019. évi tevékenységről a küldöttek 97 igen szavazattal elfogadták.

A szavazáson – sajnos – nem minden megye vett azonos arányban részt. Ez egyben azt is jelenti, hogy voltak aktív megyék, akik komolyan vették a szavazást, de ugyanakkor voltak olyan megyék is, akik közül csak kevesen vettek részt a szavazásban.

A legaktívabb megyék voltak:

  • Bács-Kiskun megye
  • Csongrád megye
  • Fejér megye
  • Hajdú megye
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye
  • Nógrád megye
  • Pest megye
  • Vas megye
  • Veszprém megye

A többi megyénél 70% alatti volt a részvétel.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a küldötteknek az aktív részvételt, és egyben jelezni, hogy a megfelelő dokumentumokat eljuttattuk a felettes szervek számára, melyek általuk elfogadásra kerültek. Ennek eredménye képpen, az egyesület szabályosan működhet tovább.

Tisztelettel:

                        Bella Tibor                                                         Jurecz Emil

                             elnök                                                                 főtitkár

KÉRDŐÍV A 2020 ÉVI TÁVOKTATÁS TAPASZTALATAIRÓL

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Szakértő Asszony/Úr!

Az Önök intézményében is bizonyára „megküzdöttek” a 2020. március 16-tól elindított „Home Office” távoktatással. A rendkívüli helyzetben országos szinten jól vizsgáztak az intézmények, a lehetőségekhez képest a lehető legjobban szervezték a távoktatást.
A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete szeretné felmérni, összegyűjteni, a távoktatás tapasztalatait. Szeretnénk a tapasztalatokat eljuttatni az oktatásirányításban döntéshozók számára. Egyrészt azért, hogy ha ismételten szükség lenne a távoktatásra, célzottan lehessen segítséget kérni és kapni, másrészt – az eddigi információk ezt mutatják – a tavasszal „kényszerből” megtanultakat, a legtöbb intézményben tovább szeretnék alkalmazni, fejleszteni, a jó gyakorlatokat felhasználni így a kényszerhelyzeten kívül is szükség lehet egy jól használható eszköztár, példatár, minta, stb. kiépítésére.
Tisztelettel kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse ennek megvalósítását, segítse a könnyebb és hatékonyabb működést úgy saját intézményében, mint mások megsegítésében.
A kérdőív kitöltése névtelen, s a kitöltés mindössze néhány percet vesz igénybe.
Kérjük, hogy a válaszait 2020. október 09-ig szíveskedjen kitölteni!
Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat!

Elnökség
KÖSZOE

Űrlap kitöltése

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek