koszoelogo  

 

szöveguj

MÁS - KÉP AZ OKTATÁSRÓL  

Az egyesület adószáma: 18078130-1-42

Karácsony 2020

Karácsonyi Üdvözlet 2020

ÖSSZESÍTÉS - ELEMZÉS - FRISSÍTVE

A KÖSZOE által a Home Office oktatás tapasztalatairól készített felmérésről

A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete felmérte, összegyűjtötte, a távoktatás feltételrendszerének tapasztalatait. Az információszerzésnek nem volt célja a tantermen kívüli oktatás módszertani kérdéseit vizsgálni. A kérdőív kitöltését az intézményvezetőktől, és az óvodavezetőktől kértük.

Szeretnénk a tapasztalatokat eljuttatni az oktatásirányításban döntéshozók számára is. Egyrészt azért, hogy ha ismételten szükség lenne a távoktatásra, célzottan lehessen segítséget kérni és kapni, másrészt – az eddigi információk ezt mutatják – a tavasszal „kényszerből” megtanultakat, a legtöbb intézményben tovább szeretnék alkalmazni, fejleszteni, a jó gyakorlatokat felhasználni így a kényszerhelyzeten kívül is szükség lehet egy jól használható eszköztárak, szoftverek stb. kiépítésére.

A KÖSZOE által összeállított, a 2020-as tanév tavaszi dekádjában, a koronavírus okozta tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalataira alapozott kérdőívet 461 intézményvezető, és 210 óvodavezető töltötte ki.

Az iskolai összesítő elemzést itt olvashatja

Az óvodai összesítő elemzést itt olvashatja

S A J T Ó K Ö Z L E M É NY

Tizennégy civil szervezet javaslattal fordult a kormányhoz a gyermekek egészséges lelki fejlődésének védelmét szolgáló jelrendszer továbbfejlesztése érdekében

 Kedves Kolléga!

Tizennégy civil szervezet, köztük a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) javaslatcsomagot állított össze, amelynek célja a gyermekek érdekeinek és a szülői jogoknak az érzékenyítés területén történő normatív szintű szabályozása.

A javaslatot aláíró szervezetek egyetértenek abban, hogy a gyermekek védelméről, a gyermekek érdekeinek biztosításáról csak indulatoktól mentesen, megfontoltan lehet dönteni. Ezért a gyermekek szexuális érzékenyítésével kapcsolatosan egyre elmérgesedő vitát civil kezdeményezéssel szeretnék szakmai irányba terelni, amely elismeri az érzékenyítéshez való jogot, elismeri a szülői jogokat, valamint a legfontosabbat, a gyermek egészséges testi- lelki-, szellemi fejlődéshez való jogát.

A javaslat alapkoncepciója, hogy a szülő mindenképpen kapjon kellő tájékoztatást mind az intézményekben zajló érzékenyítő programokról, mind pedig az egyes célzottan érzékenyítő könyvekről, kiadványokról, műsorokról, más tartalmakról.

A javaslat elérhető a noe.hu oldalon.

2020.10.16.

További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó, +36 70 318 0207, lodi.viktoria@noe.hu 

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 13.500 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.

KÖSZÖNET

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Szakértő Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2020. október 9-én lezárult a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete 2020. évi távoktatás tapasztalataival kapcsolatos felmérésének kitöltési határideje.

A kérdőívet kitöltés után a határidőig 461-en küldték vissza.

Ezúton is köszönjük mind a 461 résztvevő kollégánknak, hogy a kitöltéssel segítette a munkánkat!

A feldolgozás folyamatban van, az eredményről az egyesület honlapján tájékoztatni fogunk minden érdeklődőt.

Köszönettel:

Elnökség

KÖSZOE

NYILATKOZAT

JAVASLAT

A gyermekek egészséges lelki fejlődésének védelmét szolgáló jelrendszer továbbfejlesztésének szükségességéről

Az elmúlt időszakban átfogó társadalmi vita indult a gyermekeket megcélzó szexuális érzékenyítéssel kapcsolatban. Mivel a téma gyermekeinket érinti, ezért indokolt a vita, ugyanakkor annak egyre erősebb indulati töltöttségét és a szülők jogos aggódását látva az aláíró szervezetek a döntéshozó állami szerveket kizárólag a gyermekek érdekét, és ezzel szoros összefüggésben a szülők jogait szem előtt tartó higgadt és megkerülhetetlenül szabályozó döntésre kéri.

A civil társadalom már sokszorosan bebizonyította, hogy képes hozzájárulni egy-egy probléma megoldásához, a különféle érdekek és igények között megtalálni a gyermekek, családok, családalapításra készülők számára legmegfelelőbb utat, utakat.

Álláspontunk senki ellen nem irányul, senkit nem minősít, és ezt előre bocsátva kijelentjük, hogy feltétel nélkül elismerjük minden társadalmi, etnikai, szociális vagy bármely más alapon összetartozó vagy szerveződő kisebbség azon elidegeníthetetlen jogát, hogy az általa megélt sajátos helyzetét alkotmányos keretek között a társadalom többségi tagjaival megismertesse /érzékenyítés/.

Ezúttal az alábbi közös javaslattal fordulunk a döntéselőkészítőkhöz és a döntéshozókhoz, annak érdekében, hogy hosszútávon működő, konszenzusos, normatív értékkel bíró olyan megoldás szülessen, amely megnyugtatóan és biztonságosan rendezi a helyzetet mind az aggódó szülők, mind pedig az érintett társadalmi csoportok szempontjából, így biztosítva, hogy sem a témához nem illő durva hangnemnek, sem pedig az azt méltatlanul kezelő magatartásnak ne legyen táptalaja.

Alulírott szervezetek az 1991. évi LXVI. törvénnyel a magyar jogrend részévé tett, A gyermekek jogairól szóló New Yorki Egyezménynek, valamint az Alaptörvénynek az alábbiakban felsorolt pontjaira tekintettel a gyermekek nevelésével kapcsolatos jelzőrendszer továbbfejlesztésére teszünk javaslatot. Különösen fontosnak tartjuk hivatkozni a Gyermekjogi Egyezményt kihirdető 1991. évi LXIV. törvény 1. §-ában a Bevezetés 4., 5. és 9. fordulata, 3. cikkének 1., 2. és 3. pontja, 14. cikkének 1. és 2. pontja, 17. cikkének felvezető része és a) pontja, 18. cikkének 1. és 2. pontja, 41. cikke, továbbá az Alaptörvény L) cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint XVI cikkének (1) és (2) bekezdése rendelkezéseire.  

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy testi, szellemi és lelki fejlődéséhez a korának megfelelő nevelést kapjon, biztonságban élhessen. Álláspontunk szerint gyermekeink érdekeiről és védelméről kizárólag a gyermekek érdekét és ezzel szoros összefüggésben a gyermekük érdekeit a legelkötelezettebben képviselni képes szülők jogait is szem előtt tartva kell dönteni. A szülő pedig csak úgy élhet a gyermeke testi, lelki és szellemi jóllétéért elsődlegesen őt terhelő felelősségével, ha ő dönthet arról, hogy gyermeke milyen nevelésben milyen módon és milyen életkorban részesül. Javaslatunk ebben kívánja a szülőket segíteni.

Politikai hovatartozás nélkül hitet teszünk amellett, hogy minden gyermeknek joga van olyan nevelésben részesülni, amelynek segítségével, és amelynek keretében a biológiailag meghatározott férfi vagy női identitása kialakulhat és kiteljesedhet.

Álláspontunk szerint a tanítás folyamatában kizárólag a gyermek életkorának és az abból következő lelki, fizikai és szellemi szintnek megfelelő nevelésnek-oktatásnak van helye.

A JAVASOLT JELRENDSZER

A szexuális nevelésre alkalmas – különösen is a szexuális kisebbségekkel is foglalkozó - kiadványok, rádióműsorok, filmek, valamint az ilyen célú egyéb online tartalmak tekintetében javasoljuk, hogy azokat – mint a televízióban már régóta megszokott – kötelezően lássák el az alábbi tájékoztató szöveggel:

„szexuális érzékenyítést és nevelést célzó kiadvány/műsor/film/tartalom”

Papír alapú könyvek, kiadványok esetében javasoljuk, hogy készüljön egy ezt jelző embléma is, amely a fedőlapon jelenne meg, továbbá a címnegyedben tüntessék fel a javasolt fenti szöveget.

Emellett javasoljuk, hogy gyermekeknek szánt, minden papír alapú könyvön, kiadványon, egyéb információhordozón legyen feltüntetve, hogy a művet mely korosztálynak ajánlják.

Indokolt, hogy papír alapú könyvek, kiadványok esetében a kiadó, filmek, műsorok, online tartalmak tekintetében e tájékoztató jelzések megjelenítéséről a kiadó, ill. a tartalomszolgáltató legyen köteles gondoskodni.

Gyermekek bármiféle oktatásában, nevelésében olyan tartalmak alkalmazására, amelyeknek céljuk, hogy alkalmasak legyenek bármiféle érzékenyítésre, minden fenntartó esetében csak jogszabályban megjelölt, erre hivatott szervezetnek az adott korosztályra érvényes jóváhagyásával nyíljon lehetőség.

Hisszük, hogy e javaslatunk nem sérti egyetlen társadalmi csoportnak sem azon jogát, hogy nevelést, érzékenyítést megcélzó tartalmakat hozzon létre, ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy mindenki, aki megvásárolja, megnézi, fogyasztja, gyermekei nevelésében alkalmazza ezeket a tartalmakat, tudatosan dönthessen. Így érvényesülhetnek a gyermeki és szülői jogok, de mindenekelőtt a gyermekek érdekei.

Javasoljuk, hogy fenntartótól függetlenül a bölcsődék, alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények tegyék nyilvánossá a természetesen a szülői szervezet egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával kialakított nevelési-oktatási programjuk eltéréseinek részleteit a Nemzeti Alaptantervben, illetve az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakhoz képest, ezen belül azt is, hogy például folytatni kívánnak-e szexuális kisebbségek iránti érzékenyítést.

Javasoljuk, hogy a gyermek részvételéhez a szexuális tárgyú érzékenyítés során legyen szükség a szülők előzetes pontos tájékoztatása utáni írásbeli engedélyére, így biztosítható, hogy ilyen foglalkozáson csak azon gyermek vehessen részt, akinek a szülei ezt előzetesen írásban kifejezetten megengedték. Emellett kérjük, hogy vizsgálják meg a szexuális érzékenyítés alsó korhatára meghatározásának lehetőségét.

Javasoljuk, hogy az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézmények esetében szülessen szabályozás arról, hogy – bármilyen témájú – érzékenyítő programok az intézményeken belül milyen feltételek szerint valósulhatnak meg. Szükséges rögzíteni, hogy előfeltétel legyen a szülő/gondviselő megelőző komplex tájékoztatása és előzetes írásbeli hozzájárulása. A program során semmilyen szenzitív adat gyűjtése ne legyen engedélyezhető. Fogyatékosságügyi témában érzékenyítő foglalkozások kizárólag a “Semmit rólunk, nélkülünk!” elv alkalmazása alapján csak az érintett érdekvédelmi szervezetek bevonásával legyenek ezentúl megvalósíthatók.

Javasoljuk továbbá, hogy induljon a legkisebb településeken is elérhető képzés, tanácsadó szolgáltatás a gyermeki fejlődés részleteiről, bővüljön a szülők konzultációs lehetősége a gyermekeiket érintő kérdésekről.

Összefoglalva: a fenti érveinkre és az idézett törvényhelyekre hivatkozással kérjük az illetékes állami szerveket, hogy a civil társadalom bevonásával elkészítendő szabályozással tegyék kötelezővé a gyermekek egészséges lelki fejlődésének védelmét szolgáló jelrendszer javasolt bővülését.

 Budapest, 2020. október 15.

Alulírottak:

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

Családképző Fórum Egyesület

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Férfiak Klubja

Fiatal Családosok Klubja

IKON – Fiatal Konzervatívok a Nemzetért

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete

Magyar Műhely Alapítvány

Magyar Női Unió Egyesület

Mindennapok Női Szemmel Egyesület

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)

Szívvel és lélekkel Óvodapedagógusok Egyesülete

További cikkeink...

Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete - Hírek